Bize Ulaşın

KADRAJSİNEMA PRODÜKSİYON FİLM EKİPMANLARI KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

Akıncı Bayırı Sokak Kesmen İş Merkezi No:2 Daire:1 Mecidiyeköy / Şişli

1- TARAFLAR

İş bu Kamera Kiralama Sözleşmesi (“Sözleşme”) Akıncı Bayırı Sokak Kesmen İş Merkezi No:2 Daire:1 Mecidiyeköy / Şişli

İSTANBUL adresinde mukim Kadraj Sinema (“Kiralayan”) ile ………………….. adresinde mukim ………. (“Kiracı”) arasında, Sözleşme’de düzenlenen hüküm ve şartlar dahilinde imza edilmiştir. Kiralayan , Kiracı, Kefil birlikte “Taraflar” olarak ve diğer tüm fotoğraf ve film ekipmanları (‘’Kamera’’) olarak anılacaktır.

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu Sözleşme’ nin konusu, Kiralayan’ ın sahip olduğu, özellikleri aşağıda belirtilen kameranın (“Kamera”), Kiracı tarafından Sözleşme’ deki şartlar dahilinde ve belirlenen mahallelerde kullanılmak üzere kiralanması ve Taraflar’ ın bu ilişki nedeni ile doğan karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3- KULLANIM SÜRESİ VE YERİ

İş bu Sözleşme ile Kamera, Kiracı tarafından; ……………………………… yayınında / etkinliğinde ve saat tarih ile tarihleri aralığında olmak üzere 2 ( gün) süre ile kullanılacaktır.

4- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Sözleşme konusu Kamera, Kiracı tarafından Kiralayan’ın Sözleşme’de belirtilen adresinden ve/veya Kiralayan’ın uygun göreceği başkaca bir adresten Kiracı tarafından teslim alınacak ve sürenin sonunda aynı yerde ve/veya Kiralayan’ın belirleceği başkaca bir adreste yine Kiracı tarafından Kiralayan’a teslim edilecektir. Kiralayan, Kamera’nın teslim edildiği mahalde Kamera’nın nasıl kurulacağı ve kullanılacağı hususunda Kiracı’ya gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır. Kiracı, iş bu Sözleşme’nin konusunu oluşturan Kamera’yı ve Asistanı teslim aldığı gibi, her türlü ayıptan ari şekilde teslim edecektir. Kamera’nın Kiracı yedinde bulunduğu dönemde Kamera’da, her ne sebeple olursa olsun, herhangi bir hasar, eksilme ve/veya arızanın vukuu halinde Kiracı, inceleme sonucu çıkacak tutarda cezai şartı derhal ve defaten Kiralayan’a ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

Kiralayan’ın, cezai şartın karşılamadığı zararlarının tazminini ayrıca talep etme hakkı saklıdır. Kiracı kamerayı 3. şahıslara kullandıramaz. Kiracı’nın ve/veya Kamera’yı kullandıracağı 3. şahısların ihmal ve/veya kast ve/veya kullanım hatası nedeniyle Kamera’da meydana gelebilecek her türlü hasar, eksilme ve arıza nedeniyle uğrayacağı ve cezai şart ile karşılanmayan doğrudan ve/veya dolaylı her türlü zararı, Kiracı tarafından,Kiralayan’ın yazılı talebini takiben derhal tazmin edilecektir.

5- ÖDEME

İş bu Sözleşme’nin konusunu oluşturan Kamera’nın iş bu Sözleşme’de belirtilen şartlar dahilinde kiralanmasıkarşılığında Kiracı, Kiralayan’a Toplam depozito , kira , Asistan ve kurye bedelini ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Kiracı, kira bedelini iş bu Sözleşme’nin imzasını takiben ve herhalde Ekipman’nın tesliminden önce, peşin olarak ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Fiyatlarımıza KDV Değildir.

6- TEBLİGAT ADRESLERİ

Taraflar, iş bu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen adreslerinin yasal tebligat adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak tebligatların, bu adreslerdeki herhangi bir değişiklik, değişikliği takip eden 5(beş) iş günü içinde yek diğerine yazılı olarak bildirilmedikçe, geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7- GİZLİLİK

Taraflar, iş bu Sözleşme nedeniyle birbirleri hakkında edinmiş oldukları her türlü bilginin gizli bilgi olarak kabul edileceğini ve bu gizli bilgileri yasal zorunlulukların gerektirdiği resmi makamlar haricinde hiçbir 3. Kişiye açıklamayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

Taraflar, iş bu Sözleşme’nin uygulanması ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının uygulanacağını ve Sözleşme’den doğan uyuşmazlıklarda İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin yetkili olacağını ve her türlü ihtilafta Taraflar’ın defter ve kayıtlarının kesin delil olarak kabul edileceğini kabul ve beyan ederler.

9- ÇEZAİ ŞART VE YAPTIRIMLAR

Sözleşmede belirtilen tarihten sonra, önceden ödemesi yapılmadan uzatılan her gün için KİRACI günlük toplam ekipman kiralama ücretini ödeyecektir. Kameranın teslim alınmasında görevli personelin tüm yol, konaklama, harcırah giderlerinden KİRACI sorumludur ve ödemeyi kabul eder. İmza atan kefil ve kiracı bu durmu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

10-İMZA

10 (on) maddeden oluşan iş bu Sözleşme tarihinde 2 (iki) asıl nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

KİRALAYAN/ KİRACI

Adı: Kadraj Sinema / ……………….

Vergi Dairesi: Kocasinan

Vergi No :18463317542

Tel: 0212 551 92 67

Mail: info@kadrajsinema.com

Adres: İstanbul / Mecidiyeköy Adres: (A)

Oylamak ister misin ?